Blodeuwedd Botanics

Garddio cymdeithasol ar Y Plot

Mae Y Plot ar Fferm y Pandy (Tregarth) yn lle i ddod at ein gilydd, neu i gael tawelwch. Yn y llecyn bach hwn, mae Blodeuwedd Botanics yn cynnig gweithgareddau awyr agored a garddio i unrhyw un sydd awydd.

Mae bod allan yn yr awyr iach yn gwneud lles. Mae ein gweithgareddau i gyd yn ystyried y 5 ffordd o gadw’n iach: cysylltu ag eraill, cymryd sylw, dal i ddysgu, rhoi, a bod yn actif; i wella lles ac iechyd unigolion. Ers haf 2019, mae Y Plot ar Fferm y Pandy wedi bod ar agor 1 diwrnod yr wythnos i gynnig sesiynau garddio efo te, cacen a chwmpeini, sydd ar agor i bawb. Cynhelir nhw bob dydd Iau 11-3, a chewch ddod yma am gymaint neu cyn lleied o amser ag ydych yn ffansïo, cymryd rhan mewn gweithgarwch garddio ysgafn, neu just eistedd a gwylio a mwynhau panad o de a darn o gacen.

Drwy ein gweithgareddau, rydym yn creu gardd gynhyrchiol a hardd (ac organig), ond hefyd lle cymdeithasol a therapiwtig. Os ydych yn teimlo’n unig neu’n isel weithiau, neu fod gennych chi bethau eraill yn troi yn eich meddwl, mae hwn yn lle perffaith i chi. Ond caiff unrhyw un ddod i ail lenwi’r batris neu i gymryd brêc o fywyd prysur.

Planhigion a blodau i’w torri

Ymysg pethau eraill, rydym yn tyfu perlysiau, planhigion llysiau a blodau i’w gwerthu. Dyma sut rydym yn cyfrannu at arferion prynu mwy cynaliadwy yn y dyffryn. Dowch i weld sut mae hadau’n egino, a phlanhigion yn tyfu, neu byddwch yn rhan o’r tîm gwerthu.

Rydym hefyd yn tyfu blodau i’w torri, a chaiff pobl ddod i dorri bwnsiad o flodau lleol ffres i’w rhoi i’w ffrindiau a’u teuluoedd. Cysylltwch i wybod pryd i ddod yma.

Cyrsiau a digwyddiadau

Mae Blodeuwedd Botanics yn rhedeg cyrsiau ac yn cynnal digwyddiadau am dyfu’ch llysiau a’ch perlysiau eich hunain, blodau bwytadwy, a thyfu a bwyta’n dilyn y tymhorau. Yn achlysurol, rydym hefyd yn cynnal parti gardd i amlygu’r gorau o’r tymhorau, ac weithiau rydym yn gwneud pethau creadigol.

Mae cyrsiau a digwyddiadau yn cymryd lle naill ar ar Y Plot ei hun, neu yn y Pentwrff ar Fferm y Pandy. Rydym yn awyddus i annog pobl i roi cynnig ar dyfu rhywbeth eu hunain, hyd yn oed mor fychan â photyn bach ar sil eich ffenest cegin, a chymryd pleser o’i weld yn tyfu a datblygu. Neu just i fod allan a mwynhau’r adar yn canu!

Cadwch lygaid ar ein tudalen facebook i weld ein rhaglen am y tymor nesaf, neu ddowch ryw ddydd Iau a dweud helô.

Mi ffeindiwch ni ar Fferm y Pandy ar gyrion Tregarth, rhwng Moduron Pandy a Moelyci. Medrwch ddod i’r Plot un ai o’r dreif heibio’r garej a’r felin lifio, neu yn dilyn yr arwyddion llwyd ar hyd y llwybr sy’n mynd i’r chwith ar ôl i chi fynd drwy Dregarth a heibio’r eglwys, a just cyn Tyn Lôn, y clwstwr nesaf o dai.

FaceBook Gweld

Map Lleoliad

Oriel

Blodeuwedd Botanics
Blodeuwedd Botanics
Blodeuwedd Botanics
Blodeuwedd Botanics
Blodeuwedd Botanics
Blodeuwedd Botanics
Blodeuwedd Botanics
Blodeuwedd Botanics
Blodeuwedd Botanics
Blodeuwedd Botanics
Blodeuwedd Botanics
Blodeuwedd Botanics
Blodeuwedd Botanics
Blodeuwedd Botanics

30/04/20

CHWILIO SAFLE


CAEL HYSBYSIAD

Derbyn gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y dyffryn...

DIOLCH I'N PRIF NODDWYR

Cynghorau Cymuned BethesdaC.L. JonesPartneaeth OgwenWelsh SlateZip World

Primary Sponsors